امام جواد علیه السلام فرمود:

سه چیز است که اگر در کسى باشد سبب خشنودى خداست:

زیاد استغفار کردن

همنشینى خوب

زیاد صدقه دادن

و سه چیز است که هر کس دارا باشد پشیمان نمی‌شود:

پرهیز از عجله و شتاب

مشورت در کارها

توکل بر خدا وقتى تصمیم به انجام کارى گرفت.

الفصول المهمه 274/275

سه چیز است که اگر در کسى باشد سبب خشنودى خداست:

زیاد استغفار کردن

همنشینى خوب

زیاد صدقه دادن

و سه چیز است که هر کس دارا باشد پشیمان نمی‌شود:

پرهیز از عجله و شتاب

مشورت در کارها

توکل بر خدا وقتى تصمیم به انجام کارى گرفت.

الفصول المهمه 274/275