حضرت محمد صلی الله علیه و آله از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام پرسیدند:

اگر مردی را در حال ارتکاب فحشایی گناهی دیدی چه می‌کنی

مولا امیرالمؤمنین پاسخ دادند:

او را می‌پوشانم

رسول الله پرسیدند:

اگر دوباره او را در حال ارتکاب گناه دیدی چه

مولا باز هم جواب دادند:

او را می‌پوشانم.

رسول الله سه مرتبه این سوال را پرسیدند و مولا امیرالمؤمنین هر سه بار، همان پاسخ را دادند.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: جوانمردی جز علی نیست.

آنگاه رسول الله رو به اصحاب کردند و فرمودند:

برای برادران خود پرده پوشی کنید

مستدرک الوسائل/ج۱۲/ص۴۲۶