http://uupload.ir/files/6u1w_%D8%AE%D8%B4%D9%85.jpg

پیامبر اکرم (ص) میفرماید:

خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است

و آتش با آب خاموش مى شود،

پس هرگاه یکى از شما به خشم آمد وضو بگیرد.

نهج الفصاحه ص۲۸۶