شخصی به پیامبر ص گفت:مرا راهنمایی کن!

پیامبر ص فرمودند: زبان خود را کنترل کن.

بار دیگر آن شخص گفت: مرا راهنمایی کن!

پیامبر ص همان جواب را بیان فرمودند.

بار سوم تقاضای راهنمایی کرد. پیامبر ص

باز هم به او فرمودند: زبانت را کنترل کن.

عرض کرد: آیا این مسئله آن چنان مهم است

که در هر سه بار مرا به آن توصیه فرمودی؟

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند:

وای بر تو! آیا جز آثار زبان، انسان را با صورت

درون شعله های دوزخ می افکند؟!

کشکول؛بهتاش؛ص۱۰۴