از حضرت علی (علیه السلام ) روایت است که

قرائت ده سوره مانعی برای ده حالت است :

۱ - قرائت سوره حمد مانع از خشم و غضب خداوند،

۲ - قرائت سوره یس مانع عطش روز محشر،

۳ - قرائت سوره دخان مانع از هول روز قیامت،

۴ - قرائت سوره واقعه مانع از فقر و پریشانی،

۵ - قرائت سوره ملک مانع عذاب،

۶ - قرائت سوره کوثر مانع از خصومت و تسلط دشمنان،

۷ - قرائت سوره کافرون مانع از کفر در حال مرگ،

۸ - قرائت سوره اخلاص مانع نفاق است،

۹ - قرائت سوره فلق مانع از حسد حاسدین،

۱۰ - قرائت سوره ناس مانع قروض و وسوسه شیطان می باشد.

https://eitaa.com/makarem110