http://uupload.ir/files/5an_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

امام_علی_(ع)

قران نوری است که خاموشی ندارد،

چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد،

دریایی است ژرفای آن درک نشود،

راهی است که رونده آن گمراه نگردد،

شعله ای است که نور آن تاریک نشود،

جدا کننده حق وباطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد.