http://uupload.ir/files/0gxe_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%80_%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg


رسولـ خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند:

بهترینـ زنانـ شما آنهاییـ هستند کہ

عشقـ باز با شوهــر

و پاکدامنـ با بیگانہ هستند

Clad_girls