http://uupload.ir/files/k5uv_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7.jpg

کلام_علما

استاد فاطمی نیا: اگر کسی بتواند یک نور که در این ماه کسب کرده است، حفظ کند و با معاصی از بین نبرد و به ماه رمضان سال آینده برساند، آثاری می‌بیند که باید نزد خود نگه دارد و قابل انتقال به غیر نیست!

TebyanOnline